پلن تعرفه های قیمت طراحی بروشور و کاتالوگ

lajevard
 • طراحی کاتالوگ – صفحات داخلی
 • هزینه طراحی ۳۲ صفحه به بالا
 • هر صفحه (قیمت پایه)
 • 100/000 تومان
lajevard
 • طراحی کاتالوگ – صفحات داخلی
 • هزینه طراحی ۱۶ تا ۳۲ صفحه
 • هر صفحه (قیمت پایه)
 • 150/000 تومان
lajevard
 • طراحی کاتالوگ – صفحات داخلی
 • هزینه طراحی ۱ تا ۱۶ صفحه
 • هر صفحه (قیمت پایه)
 • 250/000 تومان
lajevard
 • طراحی کاتالوگ، قالب کلی
 • طراحی جلد کاتالوگ
 • شامل رو، پشت جلد و عطف و طراحی ساختار و شخصیت کلی کاتالوگ (یونیفرم)
 • 600/000 تومان
 • ایده خلاقانه طراحی جلد، 1/000/000 تومان

شرایط اجرای طراحی
– شروع زمان بندى اجراى طراحی منوط به پرداخت پیش پرداخت از سوى کارفرما به طراح گرافیک و نیز تحویل اطلاعات و مدارک مورد نیاز جهت اجراى موضوع قرارداد می باشد.
– طولانی تر شدن زمان بررسی و تایید کارفرما، به منزله عدم تایید طرح های ارائه شده تلقی شده و مبلغ پیش پرداخت به عنوان حق الزحمه طراح در نظر گرفته می شود.
– کارفرما موظف است مطالب یا عکس های مورد نظر را در فایل ورد و به صورت منظم در اختیار طراح قرار بدهد، زبانهای ترکیبی و زبانهایی غیر از زبان فارسی پس از بررسی کلیت پروژه به مبلغ هر صفحه 50% افزوده میشود.

شرایط پرداخت
– ۵۰% از مبلغ کل قرارداد در تاریخ عقد قرارداد نقدا بعنوان پیش پرداخت به طراح پرداخت میگردد.
– ۵۰% از مبلغ کل قرارداد پس از تحویل طراحی اولیه به طراح پرداخت میگردد.
– توضیح: پیش از انجام هرگونه تغییرات بر روی طرح اولیه مبلغ کل قرارداد تسویه خواهد شد.